Sağlık Bakanlığından 12.000 Sözleşmeli Personel alım ilanı

Sağlık Bakanlığından 12.000 Sözleşmeli Personel alım ilanı

Sağlık Bakanlığından

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/4 KPSS ÖZET TABLOSU

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM
  LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM  
BİYOLOG   30     30

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

  32     32

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

  18     18
DİYETİSYEN   160     160
EBE   1.000     1.000

FİZYOTERAPİST

  400     400
HEMŞİRE   5.000   1.835 6.835

İŞVE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

  21     21
ODYOLOG   82     82

PERFÜZYONİST

  40     40
PSİKOLOG   170     170

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

  22     22

SOSYAL ÇALIŞMACI

  190     190
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP   20   20
SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

  109   109
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT   73   73
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ   192   192
SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

  68   68
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ   74   74
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ   85   85
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE   95   95
SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

  23   23
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE BAKIM   82   82
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ   70   70
SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

  807   807
SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

  12   12
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR   181   181
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ   71   71
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ   66   66
SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

  33   33
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ   25   25
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN   237   237
SAĞLIK TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

  264   264
SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM   5   5
SAĞLIK TEKNİSYENİ ANESTEZİ     34 34
SAĞLIK TEKNİSYENİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

    15 15
SAĞLIK TEKNİSYENİ DİŞ PROTEZ     12 12
SAĞLIK TEKNİSYENİ

İLK VE ACİL YARDIM

    193 193
SAĞLIK TEKNİSYENİ LABORATUVAR     32 32
SAĞLIK TEKNİSYENİ RÖNTGEN     57 57
SAĞLIK TEKNİSYENİ

TIBBİ SEKRETER

    65 65
TOPLAM 7.165 2.592 2.243 12.000