1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?


SORU
1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

CEVAP
 İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.  Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.  Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.  Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.  Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir  Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.  Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.  Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.  Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.  Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.  Anayasa mahkemesi kuruldu.  DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.  Milli Birlik komitesi kuruldu.  Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet