Hatay Kac Yilinda Turkiye Cumhuriyetine Katılmıştır?

Hatay Kac Yilinda Turkiye Cumhuriyetine Katılmıştır?


SORU
Hatay Kac Yilinda Turkiye Cumhuriyetine Katılmıştır?

CEVAP

1939GÖNDEREN
itfaiyeci