İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Lozan Antlaşmasının Başında Kim Vardı


İsmet PaşaYılı Unesco Tarafından Hangi Tasavvufçunun Doğum Yılının 750. Yılı Olarak Kutlanmıştır?

Yunus Emre


Tbmm Toplantı Yeter Sayısı Kaçtır?

200Çok Partili Siyasete Kaç Yılında Geçildi

1946İstanbul Un Önemli Seyir Noktalarından Biri Olan İdris-İi Bitlisi Köşkü Ya Da İdrisi Tepesi, 1934 Yılında Hangi Adı Almıştır?

Piyer Loti


Memurlar Kaç Yılda Bir Mal Bildirimi Yapmak Zorundadırlar?

5 yıldaDanıştay Hangi Davalar Bakar?

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülecek davalar şunlardır :a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)Temyiz yoluyla Danıştay?da görülecek davalar ise şunlardır :İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay?da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. Osmanlı Tarihinde İlk Kez İslam Birliğini Savunan, Yavuz’un Uyguladığı Doğu Politikasında Etkili Olan Heşt Behişt Adlı Eserin Yazarı Kimdir?

İdris-i Bitlisi


İdari Mahkemeler Hangi Davalara Bakar?

İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay?da çözümlenecek olanlar dışındaki :a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)Tâcü T-Tevârih Adlı Eserinde Osmanlı Devleti Hakkında Bilgi Veren, Haçova Savaşında Ki Askeri Başarıları İle Bilinen Ünlü Sima Kimdir?

Hoca Saadettin