İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Pozitif Ayrımcılık Nedir Eşitliğe Aykırı Mi Ne Zaman Anayasamıza Girdi ?


Sosyal, ekonomik ve politik yaşamda kadınlar, engelliler gibi taşıdıkları özellikler nedeniyle dışlanmış azınlıkların, dışlanmışlıklarını azaltmak ve uzun vadede engellemek amacıyla ortaya konulan politika ve uygulamaları ifade eder. Başka bir deyişle, siyaset veya iş alanında boş bir kadroya, istenen nitelikleri taşıyan taliplerden cinsiyeti nedeniyle kadın olanı seçmektir. Bu değişiklerle birlikte Anayasamızın 10.cu maddesi şöyle demektedir: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Türkiye de, dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak 2010 Anayasa değişikliği ile pozitif ayrımcılığı hukukumuza kazandırmıştır.Lozan Da Türkiye’nin Lehine Sonuçlanmayan Meseleler Nelerdir ?

- Musul konusu
- Irak sınırı meselesi
- Boğazlar sorunu
- Hatay sorunu
- Ege Adaları meselesi.Giriş(Sözlü) Sınavının Şekli Ve Usulu ?

4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;  

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

 b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan),  olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Mütekabiliyet İlkesi Nedir Örnek Veriniz ?

Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini tanımlar. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den mülk edinmeleri ve Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerden mülk edinmeleri, karşılıklılık esasına göre düzenlenir.Sanayi Ürünlerimiz Nelerdir ?

Gıda sanayisi: şeker,un,çay,zeytinyağı,tütünDevaülasyon Nedir?

Bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Devalüasyon devlet tarafından, ülke ekonomisine yapılan dışarıdan bir müdahaledir.

Bir ekonomide toplam ithalat, toplam ihracatın üzerinde ise o ekonomide dış ticaret açığı mevcuttur. Bu durumda devalüasyon ile, ilgili ülkenin satın alma gücü zayıflatılarak, daha fazla ihracat, daha az ithalat gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılır.Liyakat Nedir ?

İnsanların görevlerini başarı ile yapabilme yeterliliğine denir.Başkomutan Kimdir ?

Cumhurbaşkanıdır (savaşlarda genelkurmay başkanı cb adına namını yürütür)Amasya Genelgesi Tarihi Ve Önemi ?

21-22 Haziran 1919

Kurtuluş savasının amacı gerekçesi yöntemi belirlendiHalifelik Ne Zaman Kaldırıldı?

3 mart 1924