İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Görevleri Nedir?


1-Asliye Ceza Mahkemeleri:
Kanunun ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ile ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakar.
2-Ağır Ceza Mahkemeleri:
Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere TCK’da yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları, TCK’NUN 2. Kitap 4. kısmının 4,5,6 ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar ve terörle mücadele kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.
3-Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleri
Çocuk Mahkemeleri: Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından aynı zamanda çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur.Türkiyenin Üye Olduğu Uluslar Arası Kuruluşlar Nelerdir?

NATO (Kuzey Atlantik Paktı)
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
EİT (Ekonomik İşbirliği Örgütü)
G-20 (Ekonomisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 20 Ülke)
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)
D-8 (Gelişmekte Olan 8 İslam Ülkesi)
İKO (İslam Konferansı Örgütü)
Avrupa Konseyi (AK)
Birleşmiş Milletler (BM)Delil Nedir?

Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret.2008 Yılı Unesco Tarafından Hangi Bilimci Yılı İlan Edilmiştir?

Kaşgarlı Mahmut Yılı


Sivas Kongresi

(4-11 EYLÜL 1919) Erzurum Kongresi kararlarını temel olarak genişletmiştir. Kongrenin açılmasında başkanlık ve Manda sorunu yaşamnmıştır. Anadolu draki tüm ulusal güçler birleştirilmiştir. Sivas Kongresinin en önemli sonuçlarından biri Damat Ferit hükümetinin istifa ettirilmesidir. Anadolu hareketinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarıdır.Kurtuluş Savaşı Sonrası İmzalanan Sözleşmenin Adı Nedir?

Kurtuluş savaşı 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.Türkiye Varlık Fonu Hakkında Bilgi Veriniz ?

Ülkemizin ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır.Divanülügati T-Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) Adlı Eser Kime Aittir?

Kaşgarlı Mahmut


Amasya Görüşmeleri

 (20-22 EKİM 1919) İstanbul hükümeti, Temsil Kurulunu resmen tanımış oluyordu. İstanbul hükümeti ve Temsil Kurulu ilk kez birlikte hareket etmişlerdir. İkisi gizli beş protokol yapılmıştır. ancak İstanbul hükümeti seçimlerin yapılması dışında alınan kararlara uymamıştır. Mustafa Kemal in Ankara yı merkez seçmesi. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması (12 OCAK 1920).Çoruh Nehri Üzerindeki En Derin Barajın Adı Nedir?

Deriner Barajı: Türkiye’nin en yüksek dünyanın 6. yüksek barajı.