EGM Pomem

EGM Pomem

Mücbir Sebep Nedir?


Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir. Mücbir sebep kavramı hukukun temel kavramlarından birisidir ve hukukun hemen hemen bütün dallarında uygulaması görülmektedir.


2020 Şampiyonlar Ligi Finali Nerede Düzenlenecektir?

İstanbul, Türkiye


Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.


Yargıtay Nedir?

Yargıtay, Türkiye nin altı yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.


2018 Yılında Roma’da Düzenlenen Dinulipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması Piyano Kategorisinde Kendi Yaş Grubunda Birinci Olan Piyanist Kimdir?

Nisan Öksüz


Millet Nedir?

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Kimi çevreler millet kavramı ile ulus kavramının eşitlenmesine karşı çıkmaktadır.


1921 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

 Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir.  Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır.  Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.  Meclisin bakanları her zaman değişebilir.  Bakanlar kurulunun meclise kullanabileceği hiçbir silahı yoktur.  Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir.  Devlet Başkanlığı müessesi yok.  Meclis hükümeti; yasama ve yürütme, yasamada birleşmiştir.  Milletvekili seçimlerini 2 yılda bir yapılmasını öngörmüştür.  Hangi ilin başkent olacağı karar verilmemiştir.


4 Haziran 2018 Tarihinde Vefat Eden, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın Mimarı Kimdir?

Doğan Erginbaş


Savaş Nedir? Türleri Nelerdir?

Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekûn silahlı mücadeledir. Savaşların iki türlüdür. Birisi sıcak savaş, diğeri ise soğuk savaştır. Sıcak savaş her türlü ateş ve asker gücü kullanılarak yapılan savaşlardır. Soğuk savaş ise diplomatik, siyasi gibi yollarla verilen mücadeledir.


1924 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

 Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi, meclis hükümet sistemi ile parlamenter hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir.  Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemi oluşmuştur.  Anayasa sertliği söz konusudur: Anayasanın değişikliği konusuna ilişkin prosedür ayrıntılı işlenmiş ve bazı şartlara bağlanmıştır. Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Fakat 1961 anayasasına kadar geçen sürede kanunların anayasaya uygunluğuna ilişkin bir yargısal denetim mekanizması mevcut olmadığından, anayasa ihlali sıkça görülmüştür.  Laiklik: Öncelikle 1928 yılında “Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan çıkartılmış ve 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya alınmıştır.  Kamu Hürriyetleri: Tabii Hak ilkesi kabul görmüştür. Bu ilke ile hürriyetin tanımı yapılmış ve sınırı çizilmiştir.  Denetim mekanizmansın yokluğu dolayısıyla meclis tarafında sıkça çıkarılmıştır.  Çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahiptir.  1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayat kabul edilmiştir.  1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.  Parlamenter sistemin ayırıcı özelliği; yürütme organın, yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması.