EGM Pomem

EGM Pomem

Hangisi, 2018 Yılında Oscar Da En İyi Film Ödülüne Layık Görülmüştür?


TheShape of Water (Suyun Sesi)


Soykırım Nedir?

Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan çerçevesinde ve özel bir kastla yok edilmeleri anlamına gelmektedir.


1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

 İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.  Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.  Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.  Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.  Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir  Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.  Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.  Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.  Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.  Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.  Anayasa mahkemesi kuruldu.  DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.  Milli Birlik komitesi kuruldu.  Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.


Dünya Nın İlk Elektrikli Arabasını 1884 Yılında İcat Eden Bilim İnsanı Kimdir?

İngiliz mucit Thomas Parker


Asala Nedir?

ASALA veya tam adı ile Ermenistan ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu, 1975 ve 1985 yılları arasında, Türkiye dâhil 16 farklı ülkede Türk ve diğer mülki ve diplomatik hedeflere karşı eylemlerde bulunmuş solcu ve aşırı milliyetçi terör örgütüdür


1982 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

 Daha ayrıntıcıdır.  Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır.  Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir.  Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır.  Otoritenin ağırlığı artmıştır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir.  Güçlü devlet, otoriter idare kavramları ön plana çıkmıştır.  Yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.  Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümler getirilmiştir.  Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.  Siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşları meydana getirme yasaklanmıştır.  1995 değişiklikleriyle hepsi çıkarılmıştır. Seçim dönemi 5 yıla çıkartılır.


2018 Yılında Dünyanın İlk Şehirler Arası Elektrikli Otobüsü Hangi Ülkede Kullanıma Sokulmuş Veya Sefer İle Tanıtımı Yapılmıştır?

Fransa


Kuvvetler Ayrılığı Nedir?

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir.


Hukukun Üstünlüğü Nedir?

Hukukun üstünlüğü, bir toplumu veya devleti bağlayan hukuki ve ahlaki sistemlerin ve değerlerin toplumda her kıymet hükmünün ana belirleyicisi olarak üstün durumda olmasıdır. Demokratik teamülleri gereği hukukun üstünlüğüne herkes eşit olarak uymak zorundadır.


Dünyada İlk Defa 18 Metre Uzunluğunda, Körüklü, Bataryalı, Elektrikli, 0 Emisyonlu Halk Otobüsü Olan Elbüs Haziran 2018 İtibariyle Hangi Şehrimizde Kullanıma Sokulmuştur?

Elazığ