İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Açıklayınız ?


 • Hükümlü tek kişilik odada barındırılır
 • Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır
 • Hükümlü hiçbir suretle kurum dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez
 • Kurumun uygun gördüğü hallerde ailesiyle 15 günde bir kez 15 dakikayı geçmemek kaydıyla telefonla görüşebilir veya 15 günlük aralıklarla günde 1 saati geçmemek şartıyla ziyaret edilebilirler


**Bağımsız Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri ?

Tip proje üzerine inşa edilmiş bulunan açık ceza infaz kurumlarının kapasitesi 35 ile 485 kişi arasında değişmektedir. İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır. Revir, sinema ve konferans salonu, yatakhane ve yemekhanesi ile tam teşekküllü mutfak, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, çamaşırhane, berber, özel ziyaretçi yeri, hamam ve mescidi de bulunan açık ceza infaz kurumları kaloriferli binalardır.İnfaz Koruma Memuru Sicil Amiri Kimdir?

İnfaz koruma memuru sicil amiri 2.müdürdür ilçe infaz kurumlarında sicil baş infaz koruma memuru dur.Adli Para Cezasının İnfazını Açıklayınız ?

 • 5 günden az 730 günden fazla olmamak kaydıyla hükümlü hesaplanan meblağı devlet hazinesine öder.
 • Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyeti halinde bu süre 5 yılı geçemez
 • Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır


Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumları Hangileridir Ve Kimler Kalmaktadır?

F ve D tipi cezaevleridir. Terör suçluları devlete karşı suç işleyenler organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlüler barındırılır. Sosyal tecrit modeline dayanır. Masumiyet Karinesi Nedir?

Suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini.Cezaevi Güvenlik Tedbirlerini Sayınız ?

 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
 • Eşya ve kazanç müsaderesi
 • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
 • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
 • Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleri
 • Sınır dışı edilme
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri


M Tipi Ve F Tipi Cezaevi Arasındaki Fark Nedir?

M tipi: 2 katlı koğuş sistemine uygun inşa edilmiş 4-6-8-10 kişilik koğuşlar bulunur. 6 disiplin odası mevcuttur. F tipi: devlete karşı suç işleyenlerin barındırıldığı 370 kişiyi barındırabilen 3 bloktan oluşan ve bu bloklarda tek veya 3 kişinin kalabileceği yan yana bulunan koğuşların ortak havalandırma kullandığı 11 metrekare ve 25 metrekarelik koğuşlardan oluşan cezaevi tipidir. Kapitülasyon Nedir ?

 • Bir devletin başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklardır.


Cezaevlerinin Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kapalı ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerinde iç güvenlik Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma personeli tarafından yerine getirilir.

Bu kurumlarda dış güvenlik ise İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Teşkilâtı tarafından sağlanır. Tutuklu ve hükümlülerin her türlü nakil ve sevk işlemleri ile isyan ve firar olaylarına müdahale bu birim tarafından yerine getirilir. 
Açık cezaevleri ile çocuk ıslahevlerinde iç ve dış güvenlik sadece infaz ve koruma personeli tarafından sağlanır.