İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Egemenlik Şekillerine Göre Devleti Açıklayınız?


Egemenlik şekillerine göre devletler;   -Monarşik : Egemenliğin tek bir hükümdarda toplandığı devlet şeklidir   -Oligarşik :  Egemenliğin bir grup yada zümrede olduğu devlet şeklidir   -Teokratik : Din kurallarına göre yönetilen devlet şeklidir          -Cumhuriyet: Yönetimde millet iradesinin olduğu devlet şeklidirSosyalist Devlet : Üretim araçları devlet mülkiyetindedir ve özel mülkiyet yokturKapitalist Devlet: Özel mülkiyet kabul edilir , devletin savunma asayiş gibi çok sınırlı görevleri vardır Teokratik Devlet : Din kurallarının egemen olduğu devlet yapısıLaik Devlet : Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı devlet yapısı


Kuvvetler Birliğine Dayanan Hükümet Sistemleri Nelerdir?

Yasama ,yürütme ve yargı tek organda birleşir   1- Meclis Hükümeti Sistemi– kuvvetlerin yasamada yani mecliste toplanmasıdır (örnk:1921 Anayasası)– Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır– Yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanır– Yürütme üyeleri meclis tarafından seçilir, meclis yürütme organını denetler– Yürütme yasamayı dağıtamaz, ancak yasama yürütmeyi dağıtabilir– Her bakan meclise karşı sadece kendi etkinliklerinden sorumludur, Ortak sorumluluk söz konusu değildir– Meclisi feshetme yetkisi kendisine aittir  2- Mutlak Monarşi– Yasama ve yürütme yetkilerinin tekbir hükümdarda birleşmesi (Örnk:krallık,padişahlık)  3-  Diktatörlük– Yasama ve yürütme yetkisi bir kişi veya grupta toplanır        Otariter Diktatörlük : Devlet içinde sınırlı bir çoğunluğa yer verilir        Totaliter Diktatörlük : Katı bir dünya görüşü empoze edilir, Tek bir parti bu görüşü kabul ettirmeye çalışır


Kuvvetler Ayrılığına Dayalı Hükümet Sistemleri Nelerdir?

1-Başkanlık Sistemi– Halk tarafından seçilen başkan yürütme görevini tek başına elinde bulundurur– Kuvvetler birbirinden sert bir biçimde ayrılmıştır– Yasama ve yürütme organları ayrı ayrı seçilir– Yürütme tek başlıdır– Yasama ve yürütme organları birbirine müdahele edemezÖrnk : ABD    2-Yarı Başkanlık Sistemi– Yasama ve yürütme organları birbirinden yumuşak bir biçimde ayrılmıştır– Yütütme organı iki başlıdır (Devlet başkanı – Bakanlar Kurulu)– Devlet başkanını halk seçer– Bakanlar kurulu meclise karşı sorumludur– Yasama güvensizlik oyu ile bakanlar kurulunu görevden düşürebilirÖrnk: Fransa    3- Parlementer Sistem– Kuvvetler birbirinden yumuşak bir biçimde ayrılmıştır– Yütütme organı iki başlıdır (Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu)– Cumhurbaşkanı yasama organına karşı sorumsuz ve tarafsız kişidir– Yasama yürütme organını denetleyebilir ve onun hukuksal varlığına son verebilir– Yasama güvensizlik oyu ile bakanlar kurulunu görevden düşürebilir Örnk: Türkiye


1982 Anayasasının Genel Esasları Nelerdir?

Madde1- Devletin şekli :Türkiye Devleti bir cumhuriyettirmadde2– Cumhuriyet’in nitelikleri : Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.madde3– Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti,madde4– Değiştirilmeyecek hükümler: Anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemezmadde5– Devletin temel amaç ve görevleri,madde6– Egemenlik,madde7– Yasama yetkisi,madde8– Yürütme yetkisi ve görevi,madde9-Yargı yetkisi,madde10– Kanun önünde eşitlik,madde11– Anayasanın bağlayıcı üstünlüğü.


1982 Anayasası İle Koruma Altına Alınan İnkılap Kanunları Nelerdir?

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Şapka İktisası Hakkında Kanun-Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir takım Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun-Türk medeni kanunuyla kabul edilen evlenme akdinin evlenme memuru önünde yapılacağına dair kanun Medeni Nikah Esası ile Aynı Kanununun                         110. Maddesi-Beynelminel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun-Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulanması Hakkında Kanun-Efendi,Bey,Paşa gibi Lakap ve Ünvanların Kaldırılmasına Dair Kanun– Bazı Kisvelerin(kıyafetlerin) giyilemeyeceğine Dair Kanun.


1982 Anayasası Nın Başlangıç İlkeleri Nelerdir?

Laiklik– Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık– Sosyal devlet ve eşitlik– Türk varlığının ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü– İnsan onurunun korunması– Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması– Atatürk medeniyetçiliği– Doğal haklar– Atatürk milliyetçiliği– Milli egemenlik– Anayasa ve hukukun üstünlüğü,– Çağdaş milletler seviyesine ulaşma azmi– Özgürlükçü demokrasi.


Yerel Seçim Nedir Kaç Yılda Bir Yapılır?

Yerel seçim vatandaşların belirli süreler için köy, mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel hizmetlerini yerine getirmesi için yöneticilerini seçmesi demektir. Örnek olarak belediye başkanı seçimi ve muhtar seçimi yerel seçimlerdendir. beş yılda bir yapılır


Ankara Nın Başkent Olduğu Tarih Nedir?

13 Ekim 1923


Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı yardımcıları

Genelkurmay başkanı

Adalet bakanı

Milli savunma bakanı

İçişleri bakanı

Dışişleri bakanı

Kara kuvvetleri komutanı

Deniz kuvvetleri komutanı

Hava kuvvetleri komutanıYerel Yönetim Birimleri Nelerdir?

İl özel idaresi Belediyeler Köy yada semt muhtarlıkları