EGM Pomem

EGM Pomem

Osmanlı Devletinin I.dünya Savaşına Girmesinin Sebepleri Nelerdir?


Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması İngiltere, Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları Goben(Yavuz),Breslav (Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.


Genel Ve Yerel Seçimlerde Oy Kullanamayacak Kişiler Kimlerdir?

 Askeri öğrenciler  Silâhaltındaki er ve erbaşlar  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar  Taksirli suçlar hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler  18 yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları


Roma Mimarisinin Anadolu’da Korunmuş Olan En Ünik Termal Hamam Yapısı Olan 2018 Yılında Unesco Dünya Miras Geçici Listesi Ne Alınan Sarıkaya Roma Hamamı Hangi Şehrimizdedir?

Yozgat


Prosedür Nedir?

Prosedür: Kuruluştaki birden fazla bölümlerin/kişilerin katılımı ile gerçekleşen faaliyetlerde, her bir faaliyetin uygulama sırasını, her bir faaliyetten sorumlu bölüm ya da kişiyi belirten ve faaliyetlerle bölümler arası ilişkileri açıklayan dokümandır.


Tbmm Nin Görev Ve Yetkilerini Açıklayınız.

 Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak  Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek  Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek  Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek  Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak  Genel ve özel af ilanına karar vermek


Rize İle Erzurum Arasını Bağlayacak Olan 12 Haziran 2018 Tarihinde Açılan Tünelin İsmi Nedir?

Ovit Tüneli


Mülteci Nedir?

Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir.


Temsilde Adalet İlkesi Nedir?

Seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm öğeleriyle özetlenmekte ve oylar orantılı temsilci sayısıyla yaşama geçilmesidir.


Dünyanın Nazar Boncuğu‘ Olarak Bilinen, Nisan 2018 Tarihinde Kuruması İle Gündeme Gelen Meke Gölü Hangi Şehrimizde Yer Alır?

Konya


Sığınmacı Nedir?

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir. Bu terim genellikle, mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılır. Statüleri resmi olarak tanınmamış da olsa, sığınmacılar menşei ülkelerine zorla geri gönderilemezler ve haklarının korunması gerekir.